വേദി

Yaadein Banquet Hall

+91 77396 4 3441

2, AIIMS Rd, Phulwari Sharif
+91 77396 43441
https://www.facebook.com/Yaadein-Banquet-conference-Hall-932436596843423/
ബാങ്ക്വെറ്റ് ഹാള്‍
സമാന സ്ഥലങ്ങൾ
City Lounge Resort

450₹ല്‍ നിന്നുള്ള നിരക്ക്/വ്യക്തി

3 100, 200, 500 ആളുകൾക്കായി ഉൾഭാഗത്തെ സ്ഥലങ്ങൾ

2 300, 800 ആളുകൾക്കായി പുറം ഭാഗത്തെ സ്ഥലങ്ങൾ

Hotel Patliputra Continental

1,500₹ല്‍ നിന്നുള്ള നിരക്ക്/വ്യക്തി

6 15, 30, 40, 300, 300, 400 ആളുകൾക്കായി ഉൾഭാഗത്തെ സ്ഥലങ്ങൾ

Hotel Season 4

500₹ല്‍ നിന്നുള്ള നിരക്ക്/വ്യക്തി

2 90, 150 ആളുകൾക്കായി ഉൾഭാഗത്തെ സ്ഥലങ്ങൾ

വേദിയുടെ ഇനം വേദി, ബാങ്ക്വെറ്റ് ഹാള്‍