വേദി

Mangalam Restaurent and Banquet Hall

+91 612 320 6246

4th Floor, Harniwas Complex, Dak Bungalow Road
+91 612 320 6246
ബാങ്ക്വെറ്റ് ഹാള്‍
സമാന സ്ഥലങ്ങൾ
Sri Sai Manas Hotel & Banquets

500₹ല്‍ നിന്നുള്ള നിരക്ക്/വ്യക്തി

3 75, 250, 250 ആളുകൾക്കായി ഉൾഭാഗത്തെ സ്ഥലങ്ങൾ

Mandap

1,000₹ല്‍ നിന്നുള്ള നിരക്ക്/വ്യക്തി

1 1000 ആളുകൾക്കായി ഉൾഭാഗത്തെ സ്ഥലം

1 2000 ആളുകൾക്കായി പുറം ഭാഗത്തെ സ്ഥലം

City Lounge Resort

450₹ല്‍ നിന്നുള്ള നിരക്ക്/വ്യക്തി

3 100, 200, 500 ആളുകൾക്കായി ഉൾഭാഗത്തെ സ്ഥലങ്ങൾ

2 300, 800 ആളുകൾക്കായി പുറം ഭാഗത്തെ സ്ഥലങ്ങൾ

വേദിയുടെ ഇനം വേദി, ബാങ്ക്വെറ്റ് ഹാള്‍, റസ്റ്റോറന്‍റ് കോംപ്ലക്സ്