સ્થળ

Hotel City Centre

વેજ પ્લેટ ₹ 500 માંથી

નોન વેજ પ્લેટ ₹ 600 માંથી

6 હોલ્સ 50, 80, 300, 400, 440, 500 લોકો

+91 89695 5 7242

Patna Junction, Station Rd, Fraser Road Area, Patna, Bihar 800001, India
+91 89695 57242
+91 93348 13330
info@hotelcitycentre.in
http://www.hotelcitycentre.in/
બેન્ક્વેટ હોલ
સમાન સ્થાનો
Vatika Premier Hotel

₹ 1,200 વ્યક્તિમાંથી કિમંત

250 વ્યક્તિ માટે 1 હોલ.

1 લોકો માટે 1500 લોંન