સ્થળ

Hotel City Centre

વેજ પ્લેટ ₹ 500 માંથી

નોન વેજ પ્લેટ ₹ 600 માંથી

6 હોલ્સ 50, 80, 300, 400, 440, 500 લોકો

+91 89695 5 7242

Patna Junction, Station Rd, Fraser Road Area
+91 89695 57242
+91 93348 13330
info@hotelcitycentre.in
http://www.hotelcitycentre.in/
બેન્ક્વેટ હોલ
સમાન સ્થાનો
Hotel Nisa

₹ 500 વ્યક્તિમાંથી કિમંત

100, 350 લોકો માટે 2 હોલ્સ

1 લોકો માટે 200 લોંન

Republic Hotel

₹ 700 વ્યક્તિમાંથી કિમંત

25, 25, 25, 25, 100, 600 લોકો માટે 6 હોલ્સ

Hotel Maurya

₹ 1,900 વ્યક્તિમાંથી કિમંત

25, 25, 40, 50, 70, 100, 150, 300 લોકો માટે 8 હોલ્સ

1 લોકો માટે 600 લોંન