સ્થળ

Buddha Inn

વેજ પ્લેટ ₹ 650 માંથી

નોન વેજ પ્લેટ ₹ 750 માંથી

2 હોલ્સ 100, 150 લોકો

+91 612 254 0018

Plot 14 D, Boring Canal Rd, Sri Krishna Puri
+91 612 254 0018
+91 77669 16330
+91 77668 18181
+91 77658 08080
fo@buddhaheritage.com
http://www.buddhaheritage.com/
બેન્ક્વેટ હોલ
સમાન સ્થાનો
Hotel Nisa

₹ 500 વ્યક્તિમાંથી કિમંત

100, 350 લોકો માટે 2 હોલ્સ

1 લોકો માટે 200 લોંન

Highlights Banquet & Celebrations

250 વ્યક્તિ માટે 1 હોલ.

1 લોકો માટે 100 લોંન

Republic Hotel

₹ 700 વ્યક્તિમાંથી કિમંત

25, 25, 25, 25, 100, 600 લોકો માટે 6 હોલ્સ