બેન્ક્વેટ હોલ

Ashoka Residency Hotel & Banquet

વેજ પ્લેટ ₹ 650 માંથી

નોન વેજ પ્લેટ ₹ 750 માંથી

2 હોલ્સ 100, 500 લોકો

+91 612 268 4637

Jagat Narayan Lal Rd, Kadamkuna, Patna, Bihar 800003, India
+91 612 268 4637
+91 95767 81193
ashokaresidencypatna@gmail.com
http://www.ashokaresidencypatna.com/
બેન્ક્વેટ હોલ
સમાન સ્થાનો
Vatika Premier Hotel

₹ 1,200 વ્યક્તિમાંથી કિમંત

250 વ્યક્તિ માટે 1 હોલ.

1 લોકો માટે 1500 લોંન