સ્થળ

Ashoka Residency Hotel & Banquet

વેજ પ્લેટ ₹ 650 માંથી

નોન વેજ પ્લેટ ₹ 750 માંથી

2 હોલ્સ 100, 500 લોકો

+91 612 268 4637

Chemist Bhawan Jagat Narayan Lal Rd, East Lohanipur, Kadamkuna
+91 612 268 4637
+91 95767 81193
ashokaresidencypatna@gmail.com
http://www.ashokaresidencypatna.com/
બેન્ક્વેટ હોલ
સમાન સ્થાનો
Highlights Banquet & Celebrations

250 વ્યક્તિ માટે 1 હોલ.

1 લોકો માટે 100 લોંન

Republic Hotel

₹ 700 વ્યક્તિમાંથી કિમંત

25, 25, 25, 25, 100, 600 લોકો માટે 6 હોલ્સ

Hotel Season 4

₹ 500 વ્યક્તિમાંથી કિમંત

90, 150 લોકો માટે 2 હોલ્સ