સ્થળ

The Pavilion

વેજ પ્લેટ ₹ 500 માંથી

નોન વેજ પ્લેટ ₹ 600 માંથી

1 હોલ 400 લોકો

1 લૉન 1500 લોકો

+91 93043 8 1985

Ranjan Path, Shri Krishna Puram, Danapur Nizamat
+91 93043 81985
https://www.facebook.com/thepavilionpatna/
info@thepavilionpatna.com
બેન્ક્વેટ હોલ
સમાન સ્થાનો
Vatika Premier Hotel

₹ 1,200 વ્યક્તિમાંથી કિમંત

250 વ્યક્તિ માટે 1 હોલ.

1 લોકો માટે 1500 લોંન