સ્થળ

The Pavilion

વેજ પ્લેટ ₹ 500 માંથી

નોન વેજ પ્લેટ ₹ 600 માંથી

1 હોલ 400 લોકો

1 લૉન 1500 લોકો

+91 93043 8 1985

Ranjan Path, Shri Krishna Puram, Danapur Nizamat
+91 93043 81985
https://www.facebook.com/thepavilionpatna/
info@thepavilionpatna.com
બેન્ક્વેટ હોલ
સમાન સ્થાનો
Hotel Patliputra Continental

₹ 1,500 વ્યક્તિમાંથી કિમંત

15, 30, 40, 300, 300, 400 લોકો માટે 6 હોલ્સ

Hotel Season 4

₹ 500 વ્યક્તિમાંથી કિમંત

90, 150 લોકો માટે 2 હોલ્સ

Mandap

₹ 1,000 વ્યક્તિમાંથી કિમંત

1000 વ્યક્તિ માટે 1 હોલ.

1 લોકો માટે 2000 લોંન