સ્થળ

Paatli Greens Banquet Hall

વેજ પ્લેટ ₹ 450 માંથી

નોન વેજ પ્લેટ ₹ 550 માંથી

1 હોલ 250 લોકો

1 લૉન 600 લોકો

+91 85211 2 8230

Magistrate colony, Vyasnagar, Ashiana, Khajpura
+91 85211 28230
+91 70707 89868
+91 612 258 9935
https://www.facebook.com/pg/PaatliBanquet/photos/?ref=page_internal
http://www.paatligreens.in/
paatligreens@gmail.com
booking@paatligreens.in
બેન્ક્વેટ હોલ
સમાન સ્થાનો
Hotel Season 4

₹ 500 વ્યક્તિમાંથી કિમંત

90, 150 લોકો માટે 2 હોલ્સ

Republic Hotel

₹ 700 વ્યક્તિમાંથી કિમંત

25, 25, 25, 25, 100, 600 લોકો માટે 6 હોલ્સ

Hotel Nisa

₹ 500 વ્યક્તિમાંથી કિમંત

100, 350 લોકો માટે 2 હોલ્સ

1 લોકો માટે 200 લોંન