સ્થળ

Paatli Greens Banquet Hall

વેજ પ્લેટ ₹ 400 માંથી

નોન વેજ પ્લેટ ₹ 500 માંથી

1 હોલ 140 લોકો

1 લૉન 50 લોકો

+91 85211 2 8230

Magistrate colony, near ashiana nurshing home, ashiana, Patna, Bihar 800025, India
+91 85211 28230
+91 70707 89868
+91 612 258 9935
https://www.facebook.com/pg/PaatliBanquet/photos/?ref=page_internal
http://www.paatligreens.in/
paatligreens@gmail.com
booking@paatligreens.in
બેન્ક્વેટ હોલ
સમાન સ્થાનો
Vatika Premier Hotel

₹ 1,200 વ્યક્તિમાંથી કિમંત

250 વ્યક્તિ માટે 1 હોલ.

1 લોકો માટે 1500 લોંન