સ્થળ

Bailey Gardenia

વેજ પ્લેટ ₹ 500 માંથી

નોન વેજ પ્લેટ ₹ 1,500 માંથી

1 હોલ 1000 લોકો

1 લૉન 600 લોકો

+91 85210 9 0678

RPS More, Bailey Rd, Danapur
+91 85210 90678
+91 91026 76111
baileygardenia@gmail.com
info@baileygardenia.com
બેન્ક્વેટ હોલ
સમાન સ્થાનો
Hotel Nisa

₹ 500 વ્યક્તિમાંથી કિમંત

100, 350 લોકો માટે 2 હોલ્સ

1 લોકો માટે 200 લોંન

Mandap

₹ 1,000 વ્યક્તિમાંથી કિમંત

1000 વ્યક્તિ માટે 1 હોલ.

1 લોકો માટે 2000 લોંન

Hotel Patliputra Continental

₹ 1,500 વ્યક્તિમાંથી કિમંત

15, 30, 40, 300, 300, 400 લોકો માટે 6 હોલ્સ