બેન્ક્વેટ હોલ

Bailey Gardenia

વેજ પ્લેટ ₹ 500 માંથી

નોન વેજ પ્લેટ ₹ 1,500 માંથી

1 હોલ 1000 લોકો

1 લૉન 600 લોકો

+91 85210 9 0678

RPS More, Bailey Rd, Danapur, Patna, Bihar 801503, India
+91 85210 90678
+91 91026 76111
https://www.facebook.com/baileygardeniapatna/
https://www.facebook.com/baileygardenia/
http://www.baileygardenia.com/
baileygardenia@gmail.com
info@baileygardenia.com
બેન્ક્વેટ હોલ
સમાન સ્થાનો
Vatika Premier Hotel

₹ 1,200 વ્યક્તિમાંથી કિમંત

250 વ્યક્તિ માટે 1 હોલ.

1 લોકો માટે 1500 લોંન