સ્થળ

Vatika Premier Hotel

વેજ પ્લેટ ₹ 1,200 માંથી

નોન વેજ પ્લેટ ₹ 1,400 માંથી

1 હોલ 250 લોકો

1 લૉન 1500 લોકો

+91 77650 3 0303

Opposite Indian Oil Petrol Pump, P.S. Bailey Road, Bailey Rd, Rupaspur
+91 77650 30303
+91 77650 20202
+91 77638 00324
reception@vatikapremierhotel.com
http://www.vatikapremierhotel.com/
https://www.facebook.com/vatikapremierhotel/
બેન્ક્વેટ હોલ
સમાન સ્થાનો
Mandap

₹ 1,000 વ્યક્તિમાંથી કિમંત

1000 વ્યક્તિ માટે 1 હોલ.

1 લોકો માટે 2000 લોંન

Hotel Patliputra Continental

₹ 1,500 વ્યક્તિમાંથી કિમંત

15, 30, 40, 300, 300, 400 લોકો માટે 6 હોલ્સ

Hotel Season 4

₹ 500 વ્યક્તિમાંથી કિમંત

90, 150 લોકો માટે 2 હોલ્સ