સ્થળ

Ghar Aangan Resort

વેજ પ્લેટ ₹ 1,000 માંથી

નોન વેજ પ્લેટ ₹ 1,100 માંથી

1 હોલ 200 લોકો

2 લૉન 60, 1000 લોકો

+91 93862 5 4050

Loyola High School, Boring Patliputra Rd, Kurji
+91 93862 54050
+91 93862 54051
info@gharaangan.com
http://www.gharaangan.in/
બેન્ક્વેટ હોલ
સમાન સ્થાનો
Republic Hotel

₹ 700 વ્યક્તિમાંથી કિમંત

25, 25, 25, 25, 100, 600 લોકો માટે 6 હોલ્સ

Sri Sai Manas Hotel & Banquets

₹ 500 વ્યક્તિમાંથી કિમંત

75, 250, 250 લોકો માટે 3 હોલ્સ

Mandap

₹ 1,000 વ્યક્તિમાંથી કિમંત

1000 વ્યક્તિ માટે 1 હોલ.

1 લોકો માટે 2000 લોંન