સ્થળ

Ghar Aangan Resort

વેજ પ્લેટ ₹ 1,000 માંથી

નોન વેજ પ્લેટ ₹ 1,100 માંથી

1 હોલ 200 લોકો

2 લૉન 60, 1000 લોકો

+91 93862 5 4050

Loyola High School, Boring Patliputra Rd, Kurji
+91 93862 54050
+91 93862 54051
info@gharaangan.com
http://www.gharaangan.in/
બેન્ક્વેટ હોલ
સમાન સ્થાનો
Vatika Premier Hotel

₹ 1,200 વ્યક્તિમાંથી કિમંત

250 વ્યક્તિ માટે 1 હોલ.

1 લોકો માટે 1500 લોંન