સ્થળ

Hotel The Panache

વેજ પ્લેટ ₹ 1,375 માંથી

નોન વેજ પ્લેટ ₹ 1,475 માંથી

5 હોલ્સ 10, 80, 250, 250, 400 લોકો

+91 612 222 1133

West of Ram Gulam Chowk, South Gandhi Maidan
+91 612 222 1133
+91 612 222 1166
reservations@thepanachepatna.com
http://www.thepanachepatna.com/
https://www.facebook.com/hotelthepanachepatna/
બેન્ક્વેટ હોલ
સમાન સ્થાનો
Republic Hotel

₹ 700 વ્યક્તિમાંથી કિમંત

25, 25, 25, 25, 100, 600 લોકો માટે 6 હોલ્સ

Hotel Nisa

₹ 500 વ્યક્તિમાંથી કિમંત

100, 350 લોકો માટે 2 હોલ્સ

1 લોકો માટે 200 લોંન

Hotel Season 4

₹ 500 વ્યક્તિમાંથી કિમંત

90, 150 લોકો માટે 2 હોલ્સ