સ્થળ

Windsor Hotel

વેજ પ્લેટ ₹ 750 માંથી

નોન વેજ પ્લેટ ₹ 800 માંથી

1 હોલ 150 લોકો

+91 99346 2 3620

Exhibition Rd
+91 99346 23620
+91 612 220 3250
https://www.facebook.com/Hotel-Windsor-303799909712446/
http://hotelwindsorpatna.com/
info@hotelwindsorpatna.com
બેન્ક્વેટ હોલ
સમાન સ્થાનો
Hotel Maurya

₹ 1,900 વ્યક્તિમાંથી કિમંત

25, 25, 40, 50, 70, 100, 150, 300 લોકો માટે 8 હોલ્સ

1 લોકો માટે 600 લોંન

Highlights Banquet & Celebrations

250 વ્યક્તિ માટે 1 હોલ.

1 લોકો માટે 100 લોંન

Republic Hotel

₹ 700 વ્યક્તિમાંથી કિમંત

25, 25, 25, 25, 100, 600 લોકો માટે 6 હોલ્સ