સ્થળ

Windsor Hotel

વેજ પ્લેટ ₹ 750 માંથી

નોન વેજ પ્લેટ ₹ 800 માંથી

1 હોલ 150 લોકો

+91 99346 2 3620

Exhibition Rd
+91 99346 23620
+91 612 220 3250
https://www.facebook.com/Hotel-Windsor-303799909712446/
http://hotelwindsorpatna.com/
info@hotelwindsorpatna.com
બેન્ક્વેટ હોલ
સમાન સ્થાનો
Vatika Premier Hotel

₹ 1,200 વ્યક્તિમાંથી કિમંત

250 વ્યક્તિ માટે 1 હોલ.

1 લોકો માટે 1500 લોંન