સ્થળ

Aditi Community Centre

વેજ પ્લેટ ₹ 500 માંથી

નોન વેજ પ્લેટ ₹ 2,500 માંથી

3 હોલ્સ 300, 1000, 4000 લોકો

+91 612 225 5449

Near Sudha Milk, Sinha Library Rd
+91 612 225 5449
+91 90066 52441
rks757@rediffmail.com
ufoanisabad@gmail.com
http://www.patnamarriage.com/
બેન્ક્વેટ હોલ
સમાન સ્થાનો
Hotel Maurya

₹ 1,900 વ્યક્તિમાંથી કિમંત

25, 25, 40, 50, 70, 100, 150, 300 લોકો માટે 8 હોલ્સ

1 લોકો માટે 600 લોંન

Highlights Banquet & Celebrations

250 વ્યક્તિ માટે 1 હોલ.

1 લોકો માટે 100 લોંન

Republic Hotel

₹ 700 વ્યક્તિમાંથી કિમંત

25, 25, 25, 25, 100, 600 લોકો માટે 6 હોલ્સ