બેન્ક્વેટ હોલ

Aditi Community Centre

વેજ પ્લેટ ₹ 500 માંથી

નોન વેજ પ્લેટ ₹ 2,500 માંથી

3 હોલ્સ 300, 1000, 4000 લોકો

+91 612 225 5449

Near Sudha Milk, Sinha Library Rd, Patna, Bihar 800001, India
+91 612 225 5449
+91 90066 52441
rks757@rediffmail.com
ufoanisabad@gmail.com
http://www.patnamarriage.com/
બેન્ક્વેટ હોલ
સમાન સ્થાનો
Vatika Premier Hotel

₹ 1,200 વ્યક્તિમાંથી કિમંત

250 વ્યક્તિ માટે 1 હોલ.

1 લોકો માટે 1500 લોંન