સ્થળ

Hotel Samrat International

વેજ પ્લેટ ₹ 850 માંથી

નોન વેજ પ્લેટ ₹ 950 માંથી

4 હોલ્સ 40, 100, 200, 300 લોકો

+91 612 222 0563

Fraser Road Fraser Road Area
+91 612 222 0563
+91 612 222 0560
hotelsamratpatna@gmail.com
http://hotelsamrat.org/
બેન્ક્વેટ હોલ
સમાન સ્થાનો
Highlights Banquet & Celebrations

250 વ્યક્તિ માટે 1 હોલ.

1 લોકો માટે 100 લોંન

Republic Hotel

₹ 700 વ્યક્તિમાંથી કિમંત

25, 25, 25, 25, 100, 600 લોકો માટે 6 હોલ્સ

Hotel Maurya

₹ 1,900 વ્યક્તિમાંથી કિમંત

25, 25, 40, 50, 70, 100, 150, 300 લોકો માટે 8 હોલ્સ

1 લોકો માટે 600 લોંન