સ્થળ

Hotel Samrat International

વેજ પ્લેટ ₹ 1,020 માંથી

નોન વેજ પ્લેટ ₹ 1,140 માંથી

4 હોલ્સ 60, 80, 90, 140 લોકો

+91 612 222 0563

Fraser Road, Patna, Bihar 800001, India
+91 612 222 0563
+91 612 222 0560
hotelsamratpatna@gmail.com
http://hotelsamrat.org/
બેન્ક્વેટ હોલ
સમાન સ્થાનો
Vatika Premier Hotel

₹ 1,200 વ્યક્તિમાંથી કિમંત

250 વ્યક્તિ માટે 1 હોલ.

1 લોકો માટે 1500 લોંન