સ્થળ

Bhagwat Banquets

વેજ પ્લેટ ₹ 400 માંથી

નોન વેજ પ્લેટ ₹ 500 માંથી

1 હોલ 1000 લોકો

1 લૉન 1000 લોકો

+91 90310 7 3160

Near SBI, Bhagwat Nagar, Kankarbagh, Kumhrar
+91 90310 73160
+91 93862 57384
+91 97091 11125
bhagwatbanquets@gmail.com
http://www.bhagwatbanquets.com/
બેન્ક્વેટ હોલ
સમાન સ્થાનો
Vatika Premier Hotel

₹ 1,200 વ્યક્તિમાંથી કિમંત

250 વ્યક્તિ માટે 1 હોલ.

1 લોકો માટે 1500 લોંન