સ્થળ

Bhagwat Banquets

વેજ પ્લેટ ₹ 400 માંથી

નોન વેજ પ્લેટ ₹ 500 માંથી

1 હોલ 2000 લોકો

1 લૉન 3000 લોકો

+91 90310 7 3160

Near SBI, Bhagwat Nagar, Kankarbagh, Kumhrar
+91 90310 73160
+91 93862 57384
+91 97091 11125
bhagwatbanquets@gmail.com
http://www.bhagwatbanquets.com/
બેન્ક્વેટ હોલ
સમાન સ્થાનો
Highlights Banquet & Celebrations

250 વ્યક્તિ માટે 1 હોલ.

1 લોકો માટે 100 લોંન

Republic Hotel

₹ 700 વ્યક્તિમાંથી કિમંત

25, 25, 25, 25, 100, 600 લોકો માટે 6 હોલ્સ

Hotel Maurya

₹ 1,900 વ્યક્તિમાંથી કિમંત

25, 25, 40, 50, 70, 100, 150, 300 લોકો માટે 8 હોલ્સ

1 લોકો માટે 600 લોંન