સ્થળ

Hotel Patliputra Ashok

વેજ પ્લેટ ₹ 1,100 માંથી

નોન વેજ પ્લેટ ₹ 1,300 માંથી

3 હોલ્સ 400, 400, 400 લોકો

+91 612 250 5276

Near Income Tax , Beerchand Patel Path, Patna, Bihar 800001
+91 612 250 5276
+91 612 250 5270
ashokhotel@gmail.com
info@ashokpatna.com
http://ashokpatna.com/
બેન્ક્વેટ હોલ
સમાન સ્થાનો
Vatika Premier Hotel

₹ 1,200 વ્યક્તિમાંથી કિમંત

250 વ્યક્તિ માટે 1 હોલ.

1 લોકો માટે 1500 લોંન