સ્થળ

Hotel Patliputra Ashok

વેજ પ્લેટ ₹ 1,100 માંથી

નોન વેજ પ્લેટ ₹ 1,300 માંથી

2 હોલ્સ 300, 400 લોકો

1 લૉન 200 લોકો

+91 612 250 5276

Near Income Tax , Beerchand Patel Path
+91 612 250 5276
+91 612 250 5270
ashokhotel@gmail.com
info@ashokpatna.com
http://ashokpatna.com/
બેન્ક્વેટ હોલ
સમાન સ્થાનો
Hotel Maurya

₹ 1,900 વ્યક્તિમાંથી કિમંત

25, 25, 40, 50, 70, 100, 150, 300 લોકો માટે 8 હોલ્સ

1 લોકો માટે 600 લોંન

Hotel Nisa

₹ 500 વ્યક્તિમાંથી કિમંત

100, 350 લોકો માટે 2 હોલ્સ

1 લોકો માટે 200 લોંન

Republic Hotel

₹ 700 વ્યક્તિમાંથી કિમંત

25, 25, 25, 25, 100, 600 લોકો માટે 6 હોલ્સ