સ્થળ

Chanakya Hotel

વેજ પ્લેટ ₹ 1,500 માંથી

નોન વેજ પ્લેટ ₹ 1,700 માંથી

4 હોલ્સ 100, 100, 100, 100 લોકો

+91 612 222 3141

R Block, Bir Chand Patel Marg
+91 612 222 3141
+91 612 222 0590
rajnish.kumar@chanakyapatna.com
reservations@chanakyapatna.com
http://www.chanakyapatna.com/
https://www.facebook.com/chanakyahotelpatna/
બેન્ક્વેટ હોલ
સમાન સ્થાનો
Hotel Season 4

₹ 500 વ્યક્તિમાંથી કિમંત

90, 150 લોકો માટે 2 હોલ્સ

Hotel Nisa

₹ 500 વ્યક્તિમાંથી કિમંત

100, 350 લોકો માટે 2 હોલ્સ

1 લોકો માટે 200 લોંન

Republic Hotel

₹ 700 વ્યક્તિમાંથી કિમંત

25, 25, 25, 25, 100, 600 લોકો માટે 6 હોલ્સ