સ્થળ

Hotel Orange Inn

વેજ પ્લેટ ₹ 600 માંથી

નોન વેજ પ્લેટ ₹ 700 માંથી

2 હોલ્સ 150, 200 લોકો

+91 88770 0 7035

Munna Chowk, Near Rajendra Nagar Raliway Staion, Kankarbagh
+91 88770 07035
+91 94310 11697
info@hotelorangeinnpatna.com
http://www.hotelorangeinnpatna.com/
https://www.facebook.com/Hotel-orange-inn-426601490718800/
બેન્ક્વેટ હોલ
સમાન સ્થાનો
Hotel Nisa

₹ 500 વ્યક્તિમાંથી કિમંત

100, 350 લોકો માટે 2 હોલ્સ

1 લોકો માટે 200 લોંન

Hotel Season 4

₹ 500 વ્યક્તિમાંથી કિમંત

90, 150 લોકો માટે 2 હોલ્સ

Republic Hotel

₹ 700 વ્યક્તિમાંથી કિમંત

25, 25, 25, 25, 100, 600 લોકો માટે 6 હોલ્સ