Samriddhi Banquet Hall

ভেজ প্লেট more than 550₹

নন-ভেজ প্লেট more than 650₹

2 হল 100, 400 জন

Painal - Danapur Rd, Saguna More, Kaliket Nagar, Danapur Nizamat, Danapur, Bihar 801503, India
+91 93086 73967
+91 94316 26363
+91 72773 39977
hjb96603@gmail.com
booking@samriddhibanquets.com
http://www.samriddhibanquets.com/
ভেন্যু